การเลือกซื้อสีพิมพ์ผ้า

พิมพ์สกรีนผ้ามีหลายชนิด ก่อนที่จะเลือกซื้อสีพิมพ์ผ้าควรเข้าใจลักษณะของสีที่ต้องการพิมพ์สกรีนอย่างถ่องแท้ โดยอ่านบทความเรื่องสีพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าบ้านเรา ซึ่งจะทำให้เลื้อกซื้อสีพิมพ์ผ้าได้ตรง
กับวัตถุประสงค์จริง ๆ และนอกจากนี้อาจจะปรึกษาข้อมูลได้จากผู้จัดจำหน่ายก็ได้ สีพิมพ์สกรีนผ้าที่ จัดจำหน่ายมีการจำแนกออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบแรกจำหน่ายในรูปแบบสีสำเร็จรูปพร้อมใช้
งานทันที เทสีใส่บล็อกแล้วสกรีนผ้าได้เลย แบบที่สองจำหน่ายแป้งพิมพ์และแม่สี แบบนี้ไม่สามารถ พิมพ์สกรีนเลยทันที ต้องเอาแม่สีผสมลงไปในแป้งพิมพ์สกรีนก่อน ในสัดส่วนที่ถูกต้องคนให้เข้ากัน แล้วถึงจะนำสีไปพิมพ์สกรีน ดังนั้นผู้ที่พึ่งเริ่มพิมพ์สกรีนผ้าจะต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องและเมื่อเลือกซื้อ ได้แล้ว จะต้องเลือกซื้อเคมีต่างๆ ช่วยป้องกันและแก้ไฃปัญหาการพิมพ์สกรีน ไว้ด้วย เคมีประเภทนี้ได้แก่ น้ำยากันบล็อกตันสารปรับนุ่ม น้ำขจัดบล็อกอุดตันระหว่างสกรีน